Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VvE Diensten Nederland B.V.,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Brabant onder nummer 20106529

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle -ook toekomstigeovereenkomsten
in het kader waarvan wij, onder welke titel dan, ook diensten en werkzaamheden
verrichten voor opdrachtgever, alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen.
2. Deze algemene voorwaarden werken mede ten behoeve van de leden en werknemers van de
opdrachtgever en de door de opdrachtgever ingeschakelde resp. in te schakelen derden.
3. Algemene voorwaarden, waarnaar door de opdrachtgever op enigerlei wijze mocht worden verwezen,
zijn slechts bindend, indien en voorzover wij ons daarmee uitdrukkelijk voorafgaand aan het sluiten van
de overeenkomst schriftelijk akkoord hebben verklaard.
4. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van één of meer afwijkende
voorwaarden van opdrachtgever, blijven, deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht.
5. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan
dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane
rechtsverhoudingen.
6. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de door ons met de bij onze franchise organisatie
aangesloten franchisenemers gesloten franchise-overeenkomsten inclusief het daarbijbehorende
handboek. In geval van tegenstrijdigheid zullen de bepalingen van de franchiseovereenkomst inclusief
het daarbijbehorende handboek prevaleren.

Artikel 2 - Overeenkomst en wijzigingen
1. Onze offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer deze door opdrachtgever
en ons is getekend of wanneer daadwerkelijk door beide partijen uitvoering is gegeven aan de
overeenkomst.
2. Voor werkzaamheden waarvoor, gezien de geringe aard en omvang, de overeenkomst niet schriftelijk
wordt vastgelegd, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke ook geacht wordt de
overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3. Wijzigingen in de overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de
opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden
gerekend, worden bij de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
4. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis worden
gebracht. Bij mondelinge of per telefoon opgegeven opdrachten is het risico voor de al dan niet (juiste)
tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 3 - Administratief beheer
1. Behoudens voorzover zulks uitdrukkelijk anders is overeengekomen, treden wij slechts op als extern
beheerder voor de opdrachtgever en niet als bestuurder van de opdrachtgever in de zin van artikel 5:131
van het Burgerlijk Wetboek.
2. Wij treden eerst op als bestuurder indien wij door de Vergadering van Eigenaren (of bij een coöperatie
door de ledenvergadering) zijn benoemd en wij deze benoeming schriftelijk hebben aanvaard. Indien wij
als bestuurder optreden, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor en zijn wij niet aansprakelijk voor
gevoerd beleid.

Artikel 4 - Technisch beheer
1. Enkel indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, treden wij als technisch beheerder op.
2. De werkzaamheden als technisch beheerder houden slechts het begeleiden in van degene(n) die binnen
de opdrachtgever voor het technisch beheer verantwoordelijk is resp. zijn. Het behoort in geen geval tot
onze taak om gebreken op te merken, de ernst daarvan te beoordelen, bij oplevering als deskundige een
werk op te nemen of over een werk directie te voeren, dan wel anderszins bouwtoezicht te houden.

Artikel 5 - Uitvoering
1. Wij zijn nimmer gehouden meer of andere werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever te
verrichten dan in onze offerte en/of overeenkomst is overeengekomen, voorzover van toepassing met de
daarbij behorende taakomschrijving(en).
2. Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn wij bevoegd derden in te schakelen en hen daartoe de
benodigde informatie te verschaffen, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Iedere
overeenkomst met ons gesloten, houdt de machtiging in om namens de opdrachtgever
aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden.
3. De opdrachtgever mag haar rechten en/of verplichtingen uit enige overeenkomst met ons niet aan derden
overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
4. De opdrachtgever is verplicht ons tijdig, volledig en op de juiste wijze de gegevens, inlichtingen en
bescheiden te verschaffen, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de
opdrachtgever de benodigde gegevens niet tijdig aan ons verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht om de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De wijze waarop de boekhouding van opdrachtgever wordt ingericht en bijgehouden wordt door ons
vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
6. Wij zullen de met de opdrachtgever afgesproken termijnen zoveel mogelijk in acht nemen, doch
overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel
ontbinding van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 - Niet-nakoming
Indien de opdrachtgever op enige wijze jegens ons tekortschiet in de nakoming van enige verplichting,
alsmede in geval van een (aanvraag van een) regeling in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen, aanvraag tot surseance van betaling, verkregen (voorlopige) surseance van betaling,
faillissementsaanvraag, -aangifte of –vordering tot faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van)
de onderneming van de opdrachtgever, zijn wij, onverminderd de overige aan ons toekomende rechten en
zonder enige verplichting tot schadevergoeding, met onmiddellijke ingang bevoegd zonder ingebrekestelling
of rechterlijke tussenkomst:
a. De uitvoering van een overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of;
b. Al onze eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten en/of;
c. Elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd
de andere rechten van ons onder welke overeenkomst met de opdrachtgever dan ook.

Artikel 7 - Zekerheid
1. Indien er goede grond bestaat voor ons om te vermoeden dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet
zal nakomen, is de opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van ons genoegzaam zekerheid te
verstrekken voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen terzake door ons uitgevoerde of nog
geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten in elke door ons gewenste vorm.
2. Indien de opdrachtgever geen gevolg geeft aan een door ons gedaan verzoek als bedoeld in lid 1. van dit
artikel, wordt, onverminderd onze overige rechten, al hetgeen de opdrachtgever aan ons uit welke hoofde
dan ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zullen wij gerechtigd zijn de verdere uitvoering van enige
overeenkomst onmiddellijk op te schorten.

Artikel 8 - Betalingsvoorwaarden
1. De prijs voor de werkzaamheden als beheerder omvat de werkzaamheden die in de bij de offerte en/of de
overeenkomst behorende omschrijving van werkzaamheden zijn omschreven. Extra werkzaamheden
zullen wij in nader overleg met de opdrachtgever op basis van een vast- of uurtarief in rekening brengen.
2. De prijzen van onze dienstverlening worden jaarlijks geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer
zoals gepubliceerd door het CBS (2005=100). Prijsverhogingen anders dan door indexering zullen door
ons ten minste drie maanden voor het einde van de contractstermijn aan de opdrachtgever worden
meegedeeld.
3. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na verzending van de factuur op de door ons aan
te wijzen bankrekening. .
4. Indien binnen voornoemde termijn geen betaling plaatsvindt, is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. Zodra de opdrachtgever in verzuim is, zijn wij bevoegd al onze werkzaamheden voor de
opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten. Van het opschorten van onze werkzaamheden
doen wij onmiddellijke schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever onder opgave van de achterstallige
bedragen.
5. Over de periode van haar verzuim is de opdrachtgever aan ons over het verschuldigde bedrag wettelijke
rente verschuldigd vermeerderd met 1 punt.
6. De opdrachtgever is aan ons alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd, indien hij een
door hem opeisbaar verschuldigde som, ondanks aanmaning, niet voldoet, en wij de vordering aan
derden in handen geven. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het
incassotarief dat wordt geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met als minimum € 250,-
7. De door de opdrachtgever te verrichten betalingen worden steeds het eerst in mindering gebracht op
verschuldigde kosten, daarna op verschuldigde rente en, tot slot, op de hoofdsom.

Artikel 9 - Reclame
1. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk en
gemotiveerd bij ons te worden ingediend. Indien de klacht een factuur betreft, wordt de betalingstermijn
ten gevolge van een dergelijke termijn niet opgeschort.
2. Klachten kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer zij tijdig zijn ingediend en volledige
betaling binnen de door ons gestelde termijn heeft plaatsgevonden.
3. Indien wij enige klacht toch in behandeling nemen dan dienen onze inspanningen, tenzij anders
overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance, zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid.
Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en wij in het kader daarvan werkzaamheden en/of
diensten hebben verricht, dan hebben wij het recht om dit een en ander aan de opdrachtgever tegen de
normaal bij ons geldende prijzen in rekening te brengen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
1. Terzake de uitvoering van de opdracht zijn wij niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van
tekortkomingen, behoudens indien deze tekortkomingen het gevolg zijn van het niet in acht nemen door
ons van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van de
werkzaamheden en diensten redelijkerwijs mag worden vertrouwd.
2. Met betrekking tot geleverde zaken welke wij van een derde hebben betrokken, strekt onze garantie niet
verder dan de eventueel door deze derde aan ons verstrekte garantie. Wij zullen ons inspannen om in een
voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokkene derde te verkrijgen.
3. Terzake het administratief beheer zijn wij voorts niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van onjuiste
boekingen, het ontbreken van facturen en andere soortgelijke administratieve vergissingen of gebreken
aan onze zijde, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat wij zijn uitgegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij die onjuistheid of onvolledigheid
voor ons redelijkerwijs kenbaar hoorde te zijn.
5. Wij zijn niet aansprakelijk voor aanspraken van derden op basis van het feit dat geen dan wel gebrekkige
besluitvorming heeft plaatsgevonden bij opdrachtgever resp. dat geen dan wel onvoldoende volmacht
bestaat. De opdrachtgever vrijwaart ons voor deze aanspraken van derden.
6. Iedere aansprakelijkheid van ons is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de door
ons gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico
dat wij in dat geval dragen.
7. In gevallen waarin de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is onze
aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen bedrag voor onze werkzaamheden en diensten in het
kader van dat deel van de opdracht waarin wij tekort zijn geschoten, aan de opdrachtgever hebben
gefactureerd, exclusief omzetbelasting. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan twee maanden
hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het
declaratiebedrag over het laatste gedeclareerde kwartaal, exclusief omzetbelasting.
8. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden indirecte- en gevolgschade.
9. Indien wij erkennen dat wij toerekenbaar tekort zijn geschoten of dit anderszins komt vast te staan,
hebben wij het recht om aan de opdrachtgever mede te delen dat wij kosteloos tot herstel van de
tekortkoming zullen overgaan. Indien wij na genoemde mededeling binnen redelijke termijn nakomen,
betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen en heeft opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding.
10. Onze werkzaamheden worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever verricht. De opdrachtgever
vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens ons ter zake de uitvoering
van de overeenkomst en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

Artikel 11 - Hoofdelijkheid
Indien wij met twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen één of meer overeenkomsten sluiten, is ieder
van deze (rechts)personen jegens ons hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de
verbintenissen die voor hen uit deze overeenkomst(en) voortvloeien.

Artikel 12 - Overmacht en andere verhinderingen
1. Gedurende een situatie van overmacht worden onze verplichtingen opgeschort voor de duur van de
overmacht, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de opdrachtgever. Indien de situatie
van overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn partijen bevoegd de overeenkomst door middel van
een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk te ontbinden, onder opgave van de omstandigheid die
verdere nakoming belet, eveneens zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer. .

Artikel 13 - Beëindiging
1. In geval van beëindiging van de overeenkomst –zowel wat betreft opzegging als ontbinding - zal de
opdrachtgever ons een termijn geven van minimaal zes (6) weken na het einde van de overeenkomst,
teneinde de administratie in zodanige staat te brengen dat zij eenvoudig kan worden overgedragen aan
een daartoe door de opdrachtgever aan te wijzen derde. Gedurende deze termijn blijft de opdrachtgever
de overeengekomen beheersvergoeding verschuldigd.
2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn wij bevoegd de afgifte van de onder ons berustende
bescheiden op te schorten totdat het uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst door de
opdrachtgever aan ons verschuldigde integraal is voldaan.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten die wij sluiten is Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen ons en opdrachtgever ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.