Administratief beheer

Gedegen administratief beheer vormt het fundament voor het goed functioneren van elke Vereniging van Eigenaars. Adequate informatieverstrekking, handhaving van regels en procedures en het up-to-date houden van de ledenadministratie zijn hierbij onontbeerlijk.

Onder administratief beheer vallen onder meer de volgende activiteiten:

Vergadering van Eigenaars

 • Organiseren, bijeenroepen en bijwonen van de jaarlijkse vergadering van eigenaars;
 • Verzorgen van volmachten voor leden die de vergadering van eigenaars niet kunnen bijwonen;
 • Vervaardigen en aan de leden toezenden van de notulen van de vergadering van eigenaars;
 • Laten uitvoeren van administratieve werkzaamheden voortkomend uit de door de vergadering van eigenaars genomen besluiten.

Ledenadministratie

 • Opzetten en voeren van de ledenadministratie;
 • Verwerken van de (eigenaars)mutaties;
 • Overige werkzaamheden met betrekking tot eigendomsoverdrachten.

 Communicatie

 • Schriftelijk verwelkomen en informeren van nieuwe leden van de Vereniging van Eigenaars met betrekking tot alle voor hen relevante zaken, waaronder: samenstelling en bereikbaarheid van het bestuur en toezending van de laatste jaarstukken en notulen, de lopende begroting en de reglementen;
 • Verzorgen van de correspondentie van de VvE met de leden en met derden;
 • Aanschrijven van appartementseigenaren en/of gebruikers die handelen in strijd met de splitsingsakte, het splitsingsreglement of het huishoudelijk reglement.

 Overig

  • Adviseren over te treffen maatregelen tegen eventuele overtredingen van geldende regels en besluiten door appartementseigenaren en/of gebruikers;
  • Archiveren van alle stukken van de VvE met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

 

Meer weten?
Kijk ook eens bij Veelgestelde Vragen?