Financieel beheer

Betrouwbaar financieel beheer en een betrouwbare financiële planning geven zekerheid en rust en voorkomen vervelende verrassingen achteraf. De debiteuren- en crediteurenbewaking en het opstellen van de jaarrekeningen vormen hierbij een gedegen basis. Onder financieel beheer vallen onder meer de volgende activiteiten:

Debiteuren- en Crediteurenbewaking

 • Incasseren en administreren van de ledenbijdragen;
 • Signaleren en bewaken van eventueel optredende betalingsachterstanden en nemen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers;
 • Beheren en administreren van de bankrekeningen en financiële reserves van de Vereniging van Eigenaars;
 • Verwerken van nota's;
 • Namens de Vereniging van Eigenaars betalen van alle voor rekening van de VvE komende gemeenschappelijke kosten en lasten en administratie.

Begrotingen

 • Vervaardigen van een jaarlijkse conceptbegroting van de kosten en opbrengsten van de Vereniging van Eigenaars voor het komende boekjaar;
 • Berekenen van de uit de conceptbegroting voortvloeiende ledenbijdragen.

Jaarstukken

 • Vervaardigen van de jaarstukken (winst- & verliesrekening en balans) van de Vereniging van Eigenaars over het verstreken boekjaar;
 • Toezenden en/of ter hand stellen van de jaarstukken aan de kascontrolecommissie en het desgevraagd verstrekken van nadere informatie;
 • Verrekenen van een eventueel voordelig c.q. nadelig exploitatiesaldo met de leden van de VvE.

Overig

 • Zorgen voor het voldoende verzekeren en verzekerd houden van het gebouwencomplex tegen schade door brand en/of andere gevaren, zoals omschreven in het Reglement van Splitsing;
 • Verzorgen (indien van toepassing) van de afrekening van verwarmingskosten met de individuele leden van de VvE.


 Meer weten?
Kijk ook eens bij Veelgestelde Vragen?