fbpx

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van VvE Diensten Nederland B.V.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

VvE Diensten Nederland B.V. besteedt de grootste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze website en maakt daarbij o.a. gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen echter voorkomen. VvE diensten wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Eigendomsrecht / Auteursrecht
VvE DienstenNederland behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie van VvE Diensten Nederland B.V. (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan de informatie op deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VvE Diensten Nederland B.V..

E-mail dislaimer
Onze e-mail berichten zijn slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde e-mail berichten ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij/zij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij/zij wordt verzocht onmiddellijk VvE Diensten Nederland telefonisch (+31 76 52 40 400) op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. VvE Diensten Nederland kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van en de schade door het onjuist, onvolledig en/of niet tijdig versturen en ontvangen van e-mail berichten.

Informatie van derden
Wanneer deze website teksten van derden, of links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door VvE Diensten Nederland B.V. worden aanbevolen. VvE Diensten Nederland B.V. aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van teksten of websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen
VvE Diensten Nederland behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van, of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
VvE Diensten Nederland B.V.
Fellenoordstraat 52
Postbus 7341
4800 GH Breda

Datum meest recente wijziging: 25 mei 2018

Deskundig advies Maatwerk Financieel en technisch beheer in huis 24/7 Bereikbaar

Waar kunnen we u mee helpen?

Verder rond